REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, W TYM DEFINICJE.

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.klubhodowcow.royalcanin.pl (zwanym dalej: „Serwisem” bądź „Stroną Programu”).
 2. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług w Serwisie.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. „Usługodawca” – i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178
  2. „Usługobiorca” – każda osoba korzystająca ze Strony Programu,
  3. „Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu opisane w niniejszym Regulaminie,
  4. „Regulamin Programu” – Regulamin Programu Demeter+, Regulamin Klubu Hodowców Royal Canin, a także regulaminy innych Programów, które mogą być udostępniane nieodpłatnie na Stronie Programu,
  5. „Program”– Program Demeter+, Program „Klub Hodowców Royal Canin”, a także inne programy, których regulaminy udostępniane są na Stronie Programu,
  6. „Regulamin” - niniejszy dokument.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Stronie Programu, umożliwiając mu - na jego żądanie -pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Za pośrednictwem Serwisu, w tym przy wykorzystaniu znajdujących się na nim zasobów, Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorców różnego rodzaju Usługi. Należą do nich, m.in.:
  1. usługi informacyjne polegające na udzielaniu Usługobiorcy dostępu do Serwisu i do materiałów tekstowych i graficznych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie Usługobiorcy w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu, w tym udostępnianie Regulaminu, Regulaminu Programu oraz regulaminów dodatkowych akcji promocyjnych organizowanych w ramach Programu (w razie ich ogłoszenia) na Stronie Programu,
  2. usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu Usługobiorcy zdalnego wyszukiwania treści i wyświetlania danych zapisanych w Serwisie,
  3. usługa rejestracji w Programie i w dodatkowych akcjach promocyjnych organizowanych w ramach tego Programu na warunkach określonych w Regulaminie Programu i w regulaminach tychże akcji promocyjnych udostępnianych w razie ich ogłoszenia na Stronie Programu,
  4. usługa rejestracji konta polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zakładania na Stronie Programu swoich indywidualnych kont, w tym zbierania punktów w ramach swojego indywidualnego konta za aktywności, sprawdzania liczby uzyskanych punktów i dokonywania wyboru Nagród,
  5. usługa pobierania polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnianych na Stronie Programu,
  6. usługa e-learningu polegająca na umożliwieniu Uczestnikom korzystania z funkcjonalności Strony Programu w zakresie szkoleń e-learningowych i zbierania za nie punktów w ramach Programu,
  7. usługa kontaktu polegająca na możliwości komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami za pośrednictwem Strony Programu, w tym polegająca na wysłaniu informacji lub zapytania do Usługodawcy,
  8. inne usługi świadczone przez Usługodawcę w Serwisie, które mogą wykonywane przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów.
 2. Z uwagi na specyfikę poszczególnych Usług, zasady ich świadczenia są zróżnicowane, w tym może być tak, że niektóre Usługi nie są oferowane na wszystkich stronach Serwisu, tylko są one udostępniane tylko za pośrednictwem wybranych stron Serwisu (np. usługa e-learningu lub rejestracji konta).

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usług są następujące:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome10.0.
  3. posiadanie urządzenia pozwalającego na obsługę przeglądarki internetowej.
 2. Usługobiorca powinien zapewnić na własny koszt oprzyrządowanie i połączenia internetowe, które będzie mu potrzebne do uzyskania dostępu i korzystania z Serwisu. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Serwisu.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną (innych niż samo udostępnianie Strony Programu Usługobiorcom niebędącym Uczestnikami Programu) następuje na zasadach określonych w Regulaminie Programu i w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także na zasadach określonych w regulaminach akcji promocyjnych organizowanych w ramach Programu.
 4. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Usług oferowanych w Serwisie w sposób zgodny z Regulaminem i Regulaminami dla poszczególnych Usług (jeśli takie obowiązują), w tym Regulaminem Programu, a także zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Usługodawca zakazuje dostarczania przez Usługobiorców za pośrednictwem Strony Programu następujących treści:
  1. o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, np.: wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
  2. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Serwisu lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii (np. „page-scrape”) w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Serwisu, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych w Serwisie, odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacji lub sposobu prezentacji Serwisu.
 2. Niezależnie od powyższych postanowień, niedozwolone jest uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek części Serwisu, ani innych systemów bądź sieci podłączonych do Serwisu. Niedozwolone jest też naruszanie zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania w Serwisie. Niedozwolone jest śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych Usługobiorcach, w tym kont w Serwisie nienależących do Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Serwisu bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia korzystania z Serwisu przez innych Usługobiorców.
 4. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych osób fizycznych lub prawnych.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą rozpoczęcia korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę, w tym umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wybrania przez Usługobiorcę odpowiedniego adresu URL Serwisu (lub skorzystania z przekierowania z innych stron internetowych) i ustaje w momencie wyjścia z danej strony internetowej Serwisu. W przypadku innych Usług umowa może przestać obowiązywać w momencie zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Usługobiorcę, np.:
  1. w przypadku usługi konta – w momencie usunięcia Konta;
  2. w przypadku usługi kontaktu– w momencie otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu.

VI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 1. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu teleinformatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 2. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 1. powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 3. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW „COOKIES”.

 1. Usługodawca informuje, że system teleinformatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Usługobiorcy dla celów statystycznych i analiz. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Szczegółowe informacje na temat cookies znajdują się pod adresem: https://www.mars.com/cookies-poland.
 2. Domyślnie, standardowe przeglądarki internetowe pozwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Usługobiorcy i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Strony Programu. Jeśli Usługobiorca nie wyraża zgody na pliki cookies powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Usługobiorca może także zmieniać te ustawienia w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie akceptowała pliki cookies lub powiadamiała Usługobiorcę przy każdej próbie zapisania plików cookies na urządzeniu. Więcej informacji na temat ustawień dla plików cookies można znaleźć w informacjach dotyczących przeglądarki

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Usługobiorcy winni zgłaszać na piśmie na adres Usługodawcy: ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] z dopiskiem: „DEMETER” w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko Usługobiorcy ją składającego,
  2. adres korespondencyjny Usługobiorcy, na który Usługodawca ma przesłać odpowiedź na reklamację,
  3. dokładny opis i powód reklamacji oraz
  4. żądanie Usługobiorcy.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Usługobiorcom.
 4. Usługodawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługobiorca zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres działania Serwisu. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w przypadku dodania nowych funkcjonalności, wprowadzenia nowej wersji Strony Programu oraz nowelizacji mających zastosowanie przepisów prawa. Zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców w terminie 14 dni przed datą wprowadzenia zmiany poprzez umieszczenie na Stronie Programu nowej (zmienionej) treści Regulaminu. Ponadto, Usługobiorca zostanie powiadomiony o takiej zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu się do Serwisu. W przypadku Usługobiorców mających zarejestrowane konto w Serwisie, Usługodawca powiadomi ich o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie maila na zarejestrowane konto Usługobiorcy.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, gdzie został udostępniony.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.